0800-2224449
info@dictsolutions.com

Nieuws

februari 22, 2021
Why move from ITIL V3 to ITIL 4?

This is the kind of question I often hear from ITIL V3 Experts who are following our ITIL 4 trainings. My answer is simple: the world as changed so much since the introduction of ITIL V3 (more than ten years ago) that this new ITIL version was actually overdue, to help organizations survive in such a fast-paced and complex environment. However ITIL 4 still uses elements from ITIL V3, so ITIL V3 Experts can still benefit from their investment in ITIL V3 trainings.

februari 8, 2021
Het Professional Scrum Master I (PSM I) examen

Het Professional Scrum Master I (PSM I) examen is een assessment in de Engelse taal waarbij je 68 van 80 meerkeuzevragen correct moet beantwoorden om te slagen en iedereen mag dit examen maken. Maar hoe kunt u zich voorbereiden op het examen en hoe steekt het examen in elkaar?

januari 25, 2021
Agile in de praktijk

Conclusies op basis van echte Agile Scrum voorbeelden en Agile Scrum ervaringen.

“Agile is nieuw, waterval is oud”. “Om sneller (al dan niet IT) diensten en producten op te leveren, moet je Agile werken” hoor ik bijna dagelijks in mijn adviesopdrachten en trainingen. Let op: Agile hoeft geen Scrum te zijn (zie b.v. ook Agile PM, PRINCE2 Agile, Devops,…). We zijn inmiddels flink wat jaren verder met deze exponentieel gestegen methodes, welke conclusies mogen we hier nu uit trekken? Een paar stellingen en mijn

januari 12, 2021
Wijzigingen nieuwe Scrum Guide 2020 en verschil met de 2017 versie

Tijdens de Agile Scrum trainingen die ik regelmatig met veel plezier mag geven, zoals de Agile Scrum Foundation en Agile Scrum Master (van EXIN) of via scrum.org onder andere de Professional Scrum Master (PSM-1) of Professional Scrum Product Owner (PSPO-1) wordt de scrum guide altijd tot in de details besproken.

De Scrum Guide of Scrum Gids is niets meer dan definitie van Scrum waar bijvoorbeeld de rollen, events en artifacts besproken worden. Dit door J. Sutherland & K. Schwaber samengestelde document kunt u hier vinden:

december 14, 2020
Agile vs PRINCE2

Als trainer word ik vaak gevraagd wat nou het verschil is of juist de overeenkomsten zijn tussen Agile (PM) en PRINCE2®. Er wordt in de wandelgangen door leken veel over geroepen, maar hoe zit het nou precies? Laat ik beginnen te zeggen dat beide hun waarde hebben omdat ze door zeer veel organisaties en personen gebruikt worden en hun vruchten afwerpen. Bij goed gebruik vergroten ze de kans (!) op een geslaagd project: - Minder kosten - Betere kwaliteit - Verminderde doorlooptijd - Minder risico’s - Meer voordelen - Meer duidelijkheid (scope) PRINCE2® Al jaar en dag beproefd, een redelijk complete project management methode (of best practice), die bijna alle aspecten van project management in zich heeft en door de hele life cycle van het project checklists geeft van processen/ activiteiten die uitgevoerd zouden moeten worden om een succesvol project te leiden en vooral te leveren, rekening houdend met onomstotelijke principes en gebruik makend van aanpasbare thema’s als een Business Case voor het project, inrichting van de projectorganisatie (met heldere rollen), het definiëren van Kwaliteit, Risico etc…. In een Project Brief (met voornamelijk een High Level Business Case) geeft het project antwoord op de vraag: “moeten we wel met het project beginnen?” In de (hierop volgende) Initiatiefase geeft de Project Initiatie Documentatie (of “PID” met o.a. een projectplan, een gedetailleerde Business Case,…) antwoord op de vraag: hoe zien het project en de output van het project eruit? In de Faseplannen wordt op detailniveau kort voor de hierop volgende fase een “(deel)plan” gemaakt a.h.v. de meest geüpdate stand van zaken, zodat deze iteratief en “to the point” blijft, waarbij de PID daar waar nodig herzien wordt. Info over PRINCE2 Agile (PM) Agile PM wil een pragmatischere aanpak dan de traditionele aanpak en zet zich hierbij af tegen de Waterval methode die te statisch is. Door een iteratieve manier van werken en dit steeds in samenwerking met de klant zorgt Agile voor steeds minimale afwijkingen ten aanzien van de wensen van de klant. Agile kiest ervoor om de door de klant gewenste functionaliteit te laten fluctueren ten behoeve van kosten en (doorloop)tijd, waarbij deze laatste 2 vast moeten staan en functionaliteit aan de hand van het MoSCoW (Must -, Should -, Could -, Won’t have) principe te laten fluctueren om binnen de tijd en kosten te blijven. Info over Agile Verschillen Een verschil tussen beide technieken zit uiteraard in terminologie, waarbij ik klanten en cursisten vertel dat veel zit in de “taal” die men liever spreekt. Zo is Nederlands niet per se “beter” dan Frans, maar wel “handiger” als je b.v. in Nederland de weg wil vragen, maar weer onhandiger als je in Parijs de weg vraagt. Een ander verschil is hoe de diverse activiteiten gegroepeerd worden: zo kent PRINCE2 b.v. de “Pre Project” waarbij gekeken wordt naar de wenselijkheid om verder te gaan, wat in Agile weer in 2 stukken wordt “opgehakt”: “Pre-project” en “Feasability” (..). Ook in de hoeveelheid rollen heeft Agile wat meer (opgesplitste) rollen dan PRINCE2 die deze rollen meer groepeert, etc. Een ander wellicht belangrijk verschil is de verschillende keuzes die gemaakt worden: b.v. daar waar PRINCE2 werkt met toleranties ten aanzien van alle aspecten (tijd, geld, kwaliteit van de (eind)producten, ….) die goed moeten worden afgesproken , stelt Agile vooraf dat aan kosten en doorlooptijd niet gesleuteld mag worden en dat functionaliteit volgens het MoSCoW principe (zie boven) moet variëren, ervan uitgaande dat niet alle ‘features’ even belangrijk zijn. PRINCE2® gebruikt MoSCoW overigens ook, maar stelt dat elke keuze op welk van de aspecten dan ook een gezamenlijke beslissing is van zowel projectleverancier als opdrachtgever/business (of klant). Last but not least: Agile vindt dat er een essentieel verschil is tussen het bouwen van software en alle andere projecten. Overeenkomsten Voor mij is duidelijk dat de overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen en dat kan ook niet anders en ik bedoel dit op een bijna “natuurkundige manier”. UITERAARD moet je goed nadenken wat je gaat doen voordat je begint, vervolgens goed blijven afstemmen (met klant en belangrijke belanghebbenden) of wat je doet nog steeds de bedoeling en de moeite waard is, achteraf evalueren etc: deze basis filosofie heeft ook elke fatsoenlijke methode/ best practice/…. op AARDE! Ook het iteratieve karakter is een visie die in de loop der jaren steeds sterker is gaan groeien en zit zowel in Agile, PRINCE2® als in elke andere moderne techniek. Uiteraard is het voor de leverancier van producten veel handiger om statische specificaties (specs) te hebben (Waterval methode), omdat de leverancier dan lekker en ongehinderd aan de slag kan zonder steeds rekening te houden met gewijzigde specs, echter DE WERELD STAAT HELAAS NIET STIL ALS JIJ JE PROJECT DOET! Alle PM methodes hebben de meeste statische elementen uit elke techniek gehaald en vervangen door dynamische/ iteratieve componenten. Beide technieken zijn GEEN NORM, wat betekent dat je ze kunt/ moet aanpassen zodat ze het beste voor je organisatie werken en je er de beste resultaten uit haalt. Combineren van Agile/ PRINCE2 Er wordt door collega’s in de business beargumenteerd dat “deelgebruik” van beide technieken de oplossing zou zijn: ik ben hier erg op tegen en wel om meerdere redenen. 1) Je vraagt een organisatie om 2 methodes te kennen waarbij het al erg moeilijk is om 1 methode goed te kennen. 2) Je introduceert verschillende terminologie, waardoor de verwarring zowel intern als extern enorm veel groter wordt. Je krijgt eilanden binnen je organisatie met elk hun eigen jargon/ interpretatie van de verschillende methodes, terwijl het al moeilijk genoeg is om goeie afspraken te maken met 1 methode. Externe partijen: leveranciers, nieuwe medewerkers,… zullen het extra moeilijk vinden om te integreren. De kracht van 1 (!) methode is nou juist dat alles voor iedereen duidelijk moet zijn en je voorkomt dat je discussies krijgt over “wat bedoel JIJ met….” 3) Je ontwikkelt feitelijk een nieuwe methode, terwijl toegewijde specialisten wereldwijd soms tientallen jaren bezig zijn om een methode (of techniek) zo compleet/consistent/(bijna) foutloos te krijgen. “Dat gaan we wel even door elkaar gooien” moet daar dan een goed antwoord op zijn? Nog los van het feit dat deze “collega’s” daar vaak te weinig kennis/vaardigheden voor hebben, zou dit jaren in beslag nemen. Het resultaat voor organisaties is dan ook vaak desastreus. LET OP: er is wel een PRINCE2 Agile methode ontwikkeld die erg interessant kan zijn voor diegenen die bovenstaande toch zouden willen. Ook daar moet men zich realiseren dat dit noch PRINCE2® is noch Agile PM en dus feitelijk weer een keuze voor een nieuwe methode met dezelfde bovenstaande voordelen en dezelfde bovenstaande risico’s. Conclusie Mijn conclusie is dat er geen “beste techniek/methode” is. PRINCE2® is wel verreweg de meest gebruikte methode en dit zou zeker een overweging moeten zijn. Zoals de Nederlandse taal in Nederland verreweg de meest gebruikte taal is, zou dit zeker een erg belangrijk argument moeten zijn om Nederlands als voertaal in je organisatie te gebruiken. Dit zelfde geldt voor PRINCE2, al wint Agile steeds meer in populariteit, de verhoudingen zijn toch nog zeer sterk in het voordeel van PRINCE2®. Daarnaast moeten organisaties uiteraard kijken naar de situatie waarin ze zich bevinden en zichzelf en belanghebbenden vragen moeten stellen als: - Welke techniek gebruiken wij momenteel (eventueel deels) en hoe werkt dat voor ons en onze omgeving? - Op welke vlakken hebben we moeilijkheden en geeft onze manier van werken niet de verwachte resultaten? - Welke verwachtingen hebben onze (belangrijkste) belanghebbenden (of stakeholders) en met welke techniek werken zij? Ten slotte Het kiezen van een goed passende Project Management methode is essentieel voor grote en kleine organisaties die steeds meer veranderingen doorgaan en deze veranderingen op een effectieve (halen van de doelstellingen) en efficiënte manier (zonder teveel tijd/kosten/ressources te gebruiken) willen doorvoeren. Naast het kiezen van een methode is ook het trainen/certificeren en begeleiden van medewerkers hierin cruciaal. U kunt contact opnemen met D-ICT Solutions voor gecertificeerde trainingen of een gratis adviesgesprek. De auteur Drs Jean-Yves Depaus heeft 20 jaar ervaring in Detachering, Interim Management Consultancy en Training en (DICT) is met zijn team van gecertificeerde trainers, interim managers en coaches toonaangevend op gebied van gecertificeerde trainingen over de hele wereld in diverse Project-, Proces-, Service, Kwaliteitsmanagementmethodieken zoals PRINCE2, Agile, Lean Six Sigma, ITIL, ISO, ASL, BiSL, e.v.a.

november 30, 2020
BiSL® en Agile Scrum, hoe past dat (het beste)?

Tijdens de BiSL trainingen wordt steeds vaker de vraag gesteld of BiSL past binnen Agile of meer specifieker binnen Scrum. In de BiSL versie 2.0 - 2e editie hier met geen woord over gerept, maar sinds de update naar de nieuwe BiSL versie 3.0 - 3e editie wordt er meer aandacht besteed hoe BiSL zich verhoudt tot andere modellen, aanpakken, frameworks en standaarden, waaronder Agile Scrum. Bisl-versie-3.0-3e-editie-dictsolutions Zo is er een kleine paragraaf opgenomen over Agile Scrum, waar in een notendop wordt uitgelegd wat Agile Scrum is ten opzichte van de traditionele waterval-aanpak. Verder onthoudt BiSL zich van het voorschrijven van methoden en aanpakken, maar maakt wel duidelijk dat Business Informatiemanagement (BIM) overduidelijk vertegenwoordigd moet zijn in een Scrum- of projectteam. Is hiermee de vraag beantwoord of BiSL past binnen een aanpak als Agile Scrum? Ja en nee… BiSL gaat er namelijk vanuit dat het geschikt is voor elke willekeurige methode en aanpak, maar misschien moeten we de vraag wel anders stellen om het antwoord helder te krijgen BiSL is gericht op het zogenaamde gebruikersperspectief en handelt vanuit de gedachten van de klant. En dit lijkt ook logisch, tenslotte bepaalt de klant welke eisen en verwachtingen zij aan een product of service stellen. We zitten met BiSL dus aan de vragende kant en is wat mij betreft ook leidend in welk project dan ook. Agile/Scrum is bedacht als aanpak voor het ontwikkelen van software binnen IT. Zeg maar de aanbod kant, die een IT-vraag of probleem willen oplossen. Het is ontstaan doordat vele IT-projecten doorgaans niet goed liepen qua doorlooptijd en kosten en de gebruikers/klanten uiteindelijk niet kregen wat zij verwachtten. De oplossing hiervoor lag in een meer iteratieve / kort-cyclische aanpak. Inmiddels heeft de Agile Scrum aanpak aan populariteit een vlucht genomen en lijkt dit in elke organisatie dé aanpak te zijn en ook voorgeschreven te worden door elke IT’er. De aanpak is hiermee weliswaar veranderd, maar de IT-organisaties vertellen aan de klanten nog steeds hoe en wat ze moeten doen. Wat mij betreft is daarom niet de vraag of BiSL binnen Agile Scrum past, maar hoe BiSL en Agile Scrum (het best) passen. De vraag en dus het vertrekpunt ligt derhalve bij de klant en is BiSL (of FSM, etc.) leidend. Samen met IT kan dan bekeken worden wat de beste aanpak is voor de realisatie. Dat kan Agile Scrum zijn, maar ook een project via Prince2. Nog te vaak horen we dat IT dé werkmethode bepaalt en dat was jaren geleden projectmatig werken en is nu Scrum geworden. Over een aantal jaren misschien weer een andere methode? IT zou veel meer verschillende methoden en aanpakken aan moeten kunnen bieden en die ook naast elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Het is eigenlijk bijzonder dat je op bestelling een huis kan laten bouwen door een aannemer, die na het aanhoren wat je wilt het huis projectmatig voor je bouwt Als je naar IT toegaat met een wens, vraag of probleem dan is het vaak te moeilijk en voor dat je het weet zit IT op de klantstoel om te bedenken wat goed is voor de klant. Zij bepalen dus nog steeds in ruime mate hoe er gewerkt wordt en wat er opgeleverd moet worden. Als klant moet je regelmatig opdraven als het fout dreigt te gaan. De klant moet IT opvoeden, de regie nemen. Als je als klant een nieuwe service wilt ontwikkelen en je kiest voor een big-bang implementatie omdat je de concurrentie voor wilt blijven of om andere legitieme redenen, dan zal IT gezien de huidige status meteen op haar achterste benen staan. Dat kan en mag, maar uiteindelijk moet de klant bepalen wat en hoe hij/zij het wil met in achtneming van de risico’s die hiermee gemoeid zijn. Maar als je als klant juist in kleine stapjes een service of product wilt laten maken dan moet dat door dezelfde IT ook als zodanig uitgevoerd kunnen worden. De stelling van BiSL dat Business Informatiemanagement (BIM) duidelijk vertegenwoordigd moet zijn in Scrum- of projectteam is daarom deels waar. Op dat moment is er al gekozen voor een bepaalde aanpak, Business Informatiemanagement (BIM) bepaalt voor een groot gedeelte zelf wat deze aanpak is en welke IT daarbij het beste past. Je wilt als klant gebruik kunnen maken van een IT met de benodigde kennis. Kennis van tools, maar ook van verschillende methoden en aanpakken. Je wilt gebruik maken van een IT die haar processen intern op orde heeft, wat in vele gevallen helaas niet altijd zo blijkt te zijn. Als klant wil je niet geconfronteerd worden met weer een nieuwe methode en/of weer een nieuwe aanpak…………. Maar aan de klantzijde is er ook nog werk aan de winkel. Meer de regie nemen, aangeven wat de daadwerkelijk behoefte is, duidelijke prioriteit stellen en zoals BiSL het aangeeft, duidelijk vertegenwoordigd zijn binnen de Scrum- en projectteams. Conclusie: De vraag is dan ook eerder of Agile scrum ook binnen BiSL zal moeten/kunnen passen en juist niet andersom. Soms zal dit goed werken, maar soms ook helemaal niet. Maar als IT voldoende kennis heeft en over voldoende methoden en aanpakken beschikt zal dit niet erg zijn. Het gaat erom wat de klant wil en nodig heeft, dat is het enige wat telt!

november 22, 2020
Anger Management training op 21 januari in Amsterdam voor €415!

Op 21 januari 2021verzorgt D-ICT Solutions opnieuw een Anger Management cursus, voor de prijs van €415 inclusief lunch! De modules die horen bij deze cursus zijn: aan de slag, woede bedrijpen, do's en don'ts, het verkrijgen van controle, scheid de mensen van het probleem, werken aan het probleem, het oplossen van het probleem, een persoonlijk […]

november 8, 2020
Omscholingstrajecten voor een baan met toekomstperspectief

Jouw organisatie komt onder druk te staan waardoor je soms verplicht op zoek moet naar ander werk: binnen je organisatie of er buiten. Speciaal voor jou heeft DICT een aantal veelgevraagde korte opleidingen met diploma/ certificaat die jou gaan helpen je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De D-ICT trainingen houden extra rekening met jouw ervaring, je hoeft dus nooit bang te zijn dat je niet mee kan en/of dat je je examen niet haalt! dictsolutions-omscholingstrajecten-toekomstperspectief Wil je deelnemen in projecten (van welk soort dan ook en in welke rol dan ook), dan zijn de meest gevraagde certificaten: PRINCE2 (3 dagen), dit is een algemene project management methode die voor elk type project van toepassing is. Agile Scrum (2 dagen), deze zeer populaire en versimpelde methode wordt steeds meer in verschillende organisaties gebruilkt voor diverse projecten. Met deze certificaten op zak, heb je in ieder geval alle noodzakelijke papieren! Wil je een eerste stap zetten in de IT en wil je bijvoorbeeld: Een service/help desk functie: kies dan voor ITIL (3 dagen), wat ALTIJD gevraagd wordt. Een applicatiebeheer functie: kies dan voor ASL, wat ALTIJD gevraagd wordt. Ook hebben wij functiegerichteomscholingstrajecten beschikbaar namelijk: Agile Tester Project- en verandermanager Informatiemanager Service Manager Portfolio manager Service Manager Op zoek naar andere (incompany) trainingen of maatwerktrajecten? DICT heeft meer dan 200 opleidingen die je helpen je volgende stap in je carriere te maken, steeds afgestemd op jouw wensen, kennis en ervaring!

oktober 11, 2020
Business Process Model & Notation 2.0 (BPMN) training bij D-ICT Solutions

Processen worden steeds meer geautomatiseerd, maar moeten wel UW bedrijfsprocessen volgen i.p.v. andersom! Creëer makkelijk uw gewenste bedrijfsprocessen zodat deze in uw tools geautomatiseerd kunnen worden met BPMN. Business-Process-Model-Notation-BPMN-Dictsolutions Wat is BPMN? De Business Process Modelling Notation is een grafische notatie die de stappen in een bedrijfsproces weergeeft. Business Process Modelling Notation geeft de begin-tot-eindstroom van een bedrijfsproces weer. De notatie is specifiek ontworpen om de volgorde van processen en de berichten die tussen verschillende procesdeelnemers in een gerelateerde set activiteiten stromen, te coördineren. Waarom is BPMN Belangrijk? De wereld van bedrijfsprocessen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Processen kunnen worden gecoördineerd van achter, binnen en boven de natuurlijke grenzen van organisaties. Een bedrijfsproces omvat nu meerdere deelnemers en coördinatie kan complex zijn. Tot Business Process Modelling Notation was er geen standaard modelleringstechniek ontwikkeld die deze problemen aanpakt. Business Process Modelling Notation is echt ontwikkeld om gebruikers een royaltyvrije notatie te bieden. Voor wie is BPMN Bedoeld? Business Process Modelling Notation is gericht op een hoog niveau voor zakelijke gebruikers en op een lager niveau voor procesuitvoerders. De zakelijke gebruikers moeten een Business Process Modelling Notation -bedrijfsprocesdiagram gemakkelijk kunnen lezen en begrijpen. De procesimplementator moet een bedrijfsprocesdiagram met meer detail kunnen versieren om het proces in een fysieke implementatie weer te geven. Business Process Modelling Notation is gericht op gebruikers, leveranciers en serviceproviders die bedrijfsprocessen op een standaard manier moeten communiceren. Certificaat Het examen met certificaat is direct na de training online af te nemen. De kosten voor het examen bedragen €165. Proefexamens worden in de training behandeld. Wilts u advies over wat de beste keuze voor u is? Dan kunt u altijd contact opnemen met D-ICT Solutions via info@dictsolutions.com of 020-2050324. ‘’De auteur van dit artikel ‘’Keesjan Fijma is een marketing en sales specialist.’’ Samen met de gecertificeerde trainers, interim managers, coaches en het ander personeel van D-ICT Solutions (Detachering, Interim Management, Consultancy en Training) toonaangevend op het gebied van gecertificeerde trainingen wereldwijd in diverse Proces-, Project-, Service en kwaliteitsmanagementtechnieken zoals ITIL, ISO, PRINCE2, Agile, Lean Six Sigma, BiSL en nog vele anderen.’’

september 24, 2020
A time of exciting change and full of opportunity for ITIL® 4 implementation!

Digital services are helping organizations to compete in the modern digital economy. However this increasingly fast-paced and complex environment creates new challenges for organizations and professionals to manage. This new digital era is known as the ‘Fourth Industrial Revolution’, characterized by the digital transformation of our world and the unavoidable interaction between humans, digital technologies […]

© Copyright 2021 - Dict Solutions - All Rights Reserved
NederlandsEnglishFrançaisDeutsch

Pin It on Pinterest

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram