0800-2224449
info@dictsolutions.com

Leveringsvoorwaarden

Update maart 2020: Al onze trainingen worden momenteel en tot nader order online met een live trainer verzorgd. Onze leveringsvoorwaarden zijn in verband met COVID19 maatregelen: artikel 7: “uitstellen” en artikel 14 : “annuleren” iets versoepeld, maar wij kunnen, voor onze continuiteit niet anders dan deze in grote lijnen te handhaven. Indien u van mening bent dat u de sessies niet kunt bijwonen, dient u dit zo vroeg mogelijk (zie artikel 14) en schriftelijk aan ons te melden. Alleen ingrijpende wijzigingen in de COVID19 maatregelen zullen in acht genomen worden waarbij nog steeds geldt dat u afwezigheid dient te melden. In alle gevallen zullen wij proberen geval per geval te bekijken naar de meest passende oplossing.

Artikel 1: Algemeen

De handelsnaam “D” ICT Solutions, hierna geschreven als D-ICT Solutions, is in 2002 gedeponeerd door Depaus Holding BV.
Deze handelsnaam inclusief logo worden onder licentie van Depaus Holding door diverse ondernemingen gevoerd in Nederland en daarbuiten die allen volgens dezelfde strenge kwaliteitsnormen handelen.

Iedere onderneming die als handelsnaam D-ICT Solutions voert is een eigen juridische entiteit en daarmee volledig aansprakelijk en eindverantwoordelijk voor handelingen ten aanzien van opdrachtgevers, cursisten, partners, medewerkers, leveranciers en alle andere partijen waarmee deze ondernemingen handelen, samenwerken dan wel overeenkomsten voeren en kunnen op geen enkele wijze in verband gebracht worden met Depaus Holding BV.
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn sinds 28 september 2015 van toepassing door de ondernemingen die in Nederland als handelsnaam D-ICT Solutions voeren.

Artikel 2: Definities
In het hierna volgende wordt verstaan onder:

a. Deelnemer: de door opdrachtgever opgegeven personen, dan wel personen die zichzelf opgeven voor deelname aan een door D-ICT Solutions verzorgde opleiding.

b. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met D-ICT Solutions onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan D-ICT Solutions een opdracht heeft gegeven en zich daarmee financieel aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding/training.
c. Open rooster training: opleiding/training die gegeven wordt op een leslocatie van D-ICT Solutions.

d. Inhouse opleiding/training: een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers op diens locatie wordt verzorgd.

e. Studiematerialen: opleidingsmateriaal, documentatie, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

f. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een opleiding waarbij de overeenkomst wordt aangegaan onderwijs te ontvangen.

g. Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding/training door deelnemer of opdrachtgever.

h. Startdatum opleiding/training: de eerste bijeenkomst van de opleiding/training.

i. Werkgroep: iedere combinatie van opleiding/training/examen, plaats, dag en tijdstip.

j. Opleidingsprijs: de prijs van de opleiding/training/studiematerialen in iedere combinatie, vermeerderd met de eventuele examens, verminderd met eventuele kortingen.
kArrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door D-ICT Solutions beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

l. Last minute kosten: de toeslag voor de opdrachtgever op de opleidingsprijs voor alle administratieve handelingen die extra verricht moeten worden nadat een werkgroep is geformeerd.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Op alle door D-ICT Solutions gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3.2 Indien opdrachtgever zorgt voor de aanmelding van de deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens

D-ICT Solutions deze voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen.

Opdrachtgever vrijwaart D-ICT Solutions voor alle claims van de deelnemer, als D-ICT Solutions jegens de deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze voorwaarden wegens schending van voornoemde verplichtingen door opdrachtgever.

Artikel 4: Studieovereenkomst, inschrijving of opdracht op afstand:
4.1 Een studieovereenkomst/inschrijving/opdracht die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

4.2 De studieovereenkomst/inschrijving/opdracht van deelnemer wordt op het moment van ontvangst door

D-ICT Solutions aanvaard en bindend geacht, tenzij het tegendeel schriftelijk aan deelnemer wordt medegedeeld.

4.3 Wijzigingen van de opdracht door de opdrachtgever binden D-ICT Solutions slechts voor zover D-ICT Solutions deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover D-ICT Solutions feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 

Artikel 5: Uitvoering

5.1 D-ICT Solutions levert de opleiding/training waarvoor de deelnemer zich rechtstreeks of indirect heeft ingeschreven conform hetgeen daarover ten tijde van de inschrijving in de correspondentie staat vermeldt.

5.2 D-ICT Solutions is gerechtigd:

- het opleidingsprogramma tussentijds inhoudelijk te wijzigen en/of de docent te vervangen.

- de indeling van de dag- en avondopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

- bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding/training op te schuiven of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande opleiding/training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk of per mail bericht.

- om de aangegeven groepsgrootte in bijzondere gevallen naar eigen inzicht aan te passen.

- om per opleiding/training het aantal bijeenkomsten van een opleiding/training met maximaal 25% te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft.

5.3 D-ICT Solutions heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. 

Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het opleidingsgeld onverlet.

5.4 Alle opgaven en/of vermeldingen over de diensten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het studiemateriaal, gebeuren naar beste weten van D-ICT Solutions, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
5.5 Fouten van geringe aard in het studiemateriaal, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud van het materiaal hebben kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 6: Legitimatie

De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten of examens een rechtsgeldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dient deze op verzoek van de docent of een functionaris van D-ICT Solutions te kunnen tonen.

Artikel 7: Inhalen lesmoment

D-ICT Solutions is niet gehouden een opleidings/trainingsdag te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling blijft derhalve onverminderd verschuldigd.

Artikel 8: Deelname Certificaat
Deelnemer ontvangt op diens verzoek een bewijs van deelname aan de opleiding/training tegen administratiekosten indien de deelnemer alle bijeenkomsten heeft bijgewoond en de deelnemer alle opdrachten tijdens de opleiding/training naar het oordeel van D- ICT Solutions, met goed gevolg heeft uitgevoerd.

Artikel 9: Examens

D-ICT Solutions is niet aansprakelijk voor de juistheid van examenvragen en/of het behaalde resultaat van de examenkandidaat.
Bij technische problemen van een online examen kan D-ICT Solutions nooit aansprakelijk gesteld worden.

De examenkandidaat is eindverantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar gegevens en dient deze vooraf op juistheid te controleren.
Alle vragen of opmerkingen hieromtrent dienen per email kenbaar te worden gemaakt aan de betreffende exameninstantie.
Examen certificaten worden digitaal verstrekt aan de geslaagden.

Artikel 10: Business Partners

Hoewel D- ICT Solutions de op de website vermelde trainingen zelf levert, kan D-ICT Solutions de opleiding/training door een Business Partner laten verzorgen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Het factuurbedrag dient voor de vervaldatum, doch voor aanvang van de training op de rekening van D-ICT Solutions te zijn bijgeschreven.
11.2 Alle tarieven zijn exclusief B.T.W.

11.3 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van opdrachtgever.

11.4 Bij niet tijdige betaling kan deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van D-ICT Solutions worden ontzegd. Door het niet bijwonen van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting niet.

11.5 Voor buitenlandse opdrachtgevers geldt B.T.W. vrijstelling als de opdrachtgever een aldaar geldig B.T.W. nummer kan overleggen.

Artikel 12: Betalingsregeling

Indien de opdrachtgever, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan

de betalingsverplichting kan voldoen kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot D- ICT Solutions met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien D-ICT Solutions met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd en dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 13: Wanbetaling

De overeenkomst met de opdrachtgever kan in geval van wanbetaling zonder dat enige

ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door D-ICT Solutions worden verbroken. D-ICT Solutions is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 14: Annuleren

14.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding heeft D-ICT Solutions altijd het recht een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
14.2 Annuleren van een opleiding/training of examen dient schriftelijk te geschieden. Als bevestiging van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van D-ICT Solutions.

De startdatum van de opleiding/training en examens geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

14.3 Bij annulering van meer dan 4 weken voor de startdatum is de annulering kosteloos.

14.4 Bij annulering tussen 1 tot 4 weken voor de startdatum is 50% van de opleidingsprijs

verschuldigd. De deelnemer/opdrachtgever heeft het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de

opleiding/training in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan het door D-ICT Solutions gesteld profiel en deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt, met uitzondering de examenboekingen.

14.5 Bij annulering vanaf 1 week voor de startdatum van een opleiding/training is 100% van de

opleidingsprijs verschuldigd.

14.6 Indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan een gemotiveerd verzoek ingediend worden bij D-ICT Solutions die zich het recht voorbehoudt schriftelijk bewijs op te vragen.

De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot €100, daarnaast wordt 100% van de opleidingsprijs over de reeds gevolgde opleidings/trainingsdagen in rekening gebracht.

14.7 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 15: Copyright

Van het door D-ICT Solutions verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.

Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,

opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-ICT Solutions

Het is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van D-ICT Solutions het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van D-ICT Solutions is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat D-ICT Solutions voor de betreffende opleiding/training bij opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

16.2 In het geval van aansprakelijkheid van D-ICT Solutions, komt alleen de direct door de fout van D-ICT Solutions veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking; gevolgschade (waaronder inkomstenderving- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

16.3 Voor fouten of misstanden van door D-ICT Solutions ingeschakelde derden is D-ICT Solutions alleen aansprakelijk indien D-ICT Solutions bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten of misstanden had kunnen en moeten voorzien.

16.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen twee maanden nadat de

schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

16.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van het dwingend recht.

Artikel 17: Persoonsregistratie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en diverse accreditatie organen op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt.

Artikel 18: Vouchers

Deelnemer mag voorafgaand aan de opleiding/training slechts één geldige bedrijfsgebonden voucher verzilveren; deze verzilvering is expliciet van toepassing op de geleverde dienst exclusief alle materialen en examens en mag niet worden verzilverd in combinatie met overige acties en kortingen.

Artikel 19: BTW

Op alle leveringen van opleidingen, trainingen, materialen of diensten is het maximale  B.T.W. tarief van toepassing.

Artikel 20: Recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter te Amsterdam bevoegd.

Artikel 21: Overige informatie

www.dictsolutions.com
info@dictsolutions.com

+31(0)20-2050324

© Copyright 2021 - Dict Solutions - All Rights Reserved
NederlandsEnglishFrançaisDeutsch

Pin It on Pinterest

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram